Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen

1. Definities

1.1. Koper: de persoon die en/of het bedrijf dat de Goederen van Verkoper koopt of zich daartoe verbindt.
Voorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden zoals beschreven in dit document en eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd.
Goederen: de artikelen die Koper zich verbindt van Verkoper te kopen.
Prijs: de prijs voor de Goederen, exclusief btw en eventuele vervoers-, verpakkings- en verzekeringskosten.
Verkoper: Tagster 2005 Ltd

2. Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zullen de basis vormen van het contract tussen Verkoper en Koper met betrekking tot de verkoop van Goederen, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen de standaard inkoopvoorwaarden van Koper of andere voorwaarden die de Koper beoogt toe te passen op een order of een orderbevestiging of enig ander document.

2.2. Alle orders met betrekking tot Goederen worden beschouwd als een aanbod van Koper om Goederen te kopen van Verkoper in overeenstemming met deze Voorwaarden.

2.3. Aanvaarding van de levering van de Goederen wordt beschouwd als afdoend bewijs voor aanvaarding van deze
Voorwaarden door de Koper.

2.4. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, behalve met schriftelijke toestemming van Tagster 2005 Ltd als Verkoper.

2.5. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Verkoper en Koper. Ze vervangen alle eventuele eerder uitgevaardigde voorwaarden.

3. Prijzen

3.1. De Prijs is de prijs die staat vermeld op de orderbevestiging van Verkoper. De Prijs is, tenzij anders vermeld, exclusief btw, die is verschuldigd tegen het tarief dat geldt op de datum van Verkopers factuur.

4. Betaling en rente

4.1. De betaling van de Prijs en de btw is verschuldigd binnen 30 dagen na de datum van Verkopers factuur.

4.2. Wij behouden ons het recht voor om Rente in rekening te brengen op achterstallige facturen, te weten een dagrente van 8% op jaarbasis boven de alsdan geldende basisrente van de Bank of England, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van betaling. Deze rente is verschuldigd zowel na als voor een eventuele gerechtelijke uitspraak.

5. Goederen

5.1. De hoeveelheid en de omschrijving van de Goederen zullen zijn als vermeld in de orderbevestiging van Verkoper.

6. Garantie

6.1. Verkoper garandeert aan Koper dat de Goederen op het moment van aflevering vrij van materiële gebreken ten gevolge van ondeugdelijke materialen of ondeugdelijke uitvoering, mits Koper Verkoper de volledige details geeft van een defect meteen nadat dit is geconstateerd en in ieder geval niet meer dan vijf dagen na de datum van levering.

7. Aflevering van de Goederen

7.1. Aflevering van de Goederen zal geschieden op het adres van Koper. Koper zal alle nodige maatregelen treffen om de Goederen in ontvangst te nemen op de door Verkoper aangegeven dag van aflevering.

7.2. Verkoper verbindt zich ertoe al het redelijke te doen om de Goederen te verzenden op een afgesproken afleverdatum, maar garandeert dat niet. De tijd van aflevering in dit contract is niet bindend.

7.3. Verkoper is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of schade, direct of indirect als gevolg van niet-tijdige of onvolledige levering van de Goederen. Mocht onvolledige levering plaatsvinden, dan verbindt Koper zich de Goederen niet af te wijzen, maar de afgeleverde Goederen te aanvaarden als gedeeltelijke uitvoering van het contract.

7.4. Indien Koper de Goederen op de afgesproken afleverdatum niet in ontvangst kan nemen of, als er geen specifieke afleverdatum is afgesproken, wanneer de Goederen gereed zijn voor verzending, is Verkoper bevoegd om de Goederen op te slaan en te verzekeren en de redelijke kosten daarvan aan Koper in rekening te brengen.

8. Aanvaarding van de Goederen

8.1. 48 uur na levering aan Koper wordt Koper geacht de Goederen te hebben aanvaard.

8.2. Binnen 48 uur na levering voert Koper een grondige inspectie van de Goederen uit en hij stelt Verkoper binnen 5 werkdagen na aflevering van de Goederen schriftelijk in kennis van gebreken die bij een redelijk onderzoek aan het licht zouden zijn gekomen.

8.3. Indien Koper de Goederen heeft aanvaard of wordt geacht te hebben aanvaard, is Koper niet gerechtigd om Goederen, die niet in overeenstemming zijn met het contract af te wijzen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Vanaf de levering van de Goederen gaat het risico over op het adres van Koper.

9.2. Niettegenstaande de eerder genoemde overgang van risico, blijft het eigendomsrecht van de Goederen bij Verkoper; dat zal pas op Koper overgaan wanneer het factuurbedrag voor deze Goederen (inclusief rente en kosten) volledig is voldaan.

9.3. Totdat de eigendom overgaat zal Koper de Goederen als Bewaarder voor Verkoper onder zich houden en de Goederen zo opslaan of markeren dat ze te allen tijde als eigendom van Verkoper kunnen worden geïdentificeerd.

9.4. Verkoper kan een rechtsvordering instellen voor de prijs van de Goederen, ondanks het feit dat de eigendomstitel niet is overgegaan op Koper.

10. Vervoer van de Goederen

10.1. Over alle verkopen worden vervoerskosten in rekening gebracht. Dit zal geschieden volgens het tarief zoals vermeld op Verkopers factuur.

11. Geschillen

11.1. Eventuele geschillen met betrekking tot de Prijs, Vervoerskosten of Goederen dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 21 dagen na Verkopers factuur.

12. Retourzending van Goederen

12.1. Koper moet Verkoper schriftelijk informeren en de Goederen retourneren binnen 21 dagen na de datum van Verkopers factuur, onder vermelding van de reden(en) daarvoor. Dit is behoudens Artikel 8.2, waar defecte items eerder moeten worden gemeld.

12.2. Koper is verantwoordelijk voor alle vervoers-, verpakkings- en verzekeringskosten die gemoeid zijn met het terugzenden van het item naar Verkoper en zal afdoende Bewijs van Verzending verkrijgen, dat desgevraagd aan Verkoper zal worden getoond.

12.3. Koper moet de Goederen ongebruikt en in nieuwstaat terugzenden, in hun originele verpakking.

12.4. Indien Goederen beschadigd raken tijdens het vervoer bij de terugzending zal Koper, in overeenstemming met de Artikelen 12.1 en 12.3, aansprakelijk zijn voor de volledige waarde van de factuur van Verkoper. Met uitzondering van:

a. Goederen die nog verkoopbaar zijn, zal Koper aansprakelijk zijn voor het verschil van het oorspronkelijke bedrag en de verkoopbare waarde, btw en de originele vervoers- en verpakkingskosten zoals vermeld op Verkopers factuur.